Jump to the main content block
Library

Service Team

 

Library Director Office

Position Dean Executive Officer  Assistant
Name Huang, Yan-Jyi Chen, Chen Yeh, Ai-Chieh
Photo 04 05 06
Contact Information 02-2737-6185 02-2737-6186 02-2737-6190

 

Acquisition and Cataloging Division

Position Section Chief Officer Administrative Officer
Name Lan, Hsiao-ping Jao, Mei-Fang Weng, Chien-hui
Photo 04 15 06
Contact Information 02-2737-6192 02-2737-6188 02-2737-6796

 

Periodical & Circulation Division

Position Section Chief Executive Officer Clerk Clerk Administrative Officer Administrative Officer Administrative Officer
Name Chin, Hsiao-ling Lu, Pei-Yu Chiu, Pei-Yuan Hsu, Chin-lian Cheng, Chia-chi Cheng, Chieh-ju Cheng Wei Ting
Photo 07 08 09 10 11 12 13
Contact Information 02-2737-6187 02-2737-6198 02-2737- 6189
02-2737-6195
02-2730-1257
02-2737-6193
02-2730-1269
02-2737-6195
02-2737-6194

 

Information Systems Division

Position Section Chief Administrative Officer Administrative Officer Technical Officer Technical Officer Administrative Officer
Name Chen, Kuan-Yu Lin, Jia-Rong Fan, Di-Yi Lin, Chih-Yi He, Pei-Yun Tseng, Yi-Hsuan
Photo 14 Jia-Rong 16 17 18 Tseng
Contact Information 02-2730-1223
02-2737-6196
02-2737-6197
02-2737-6196
02-2737-6197
02-2730-3236
02-2737-6197
02-2737-6930
02-2737-6220