Jump to the main content block
Library

Service Team

 

Library Director Office

Position Dean Executive Officer Assistant
Name Huang, Yan-Jyi Chen, Chen Yeh, Ai-Chieh
photo
01

 

02 03
Contact Information 02-2737-6185 02-2737-6186 02-2737-6190

 

Acquisition and Cataloging Division

Position Section Chief Officer Administrative Officer Administrative Assistant
Name Lan, Hsiao-ping Jao, Mei-Fang Weng, Chien-hui Lee, Yi-Syuan
photo 04 15 06 06
Contact Information 02-2737-6192 02-2737-6188 02-2737-6796 02-89415100 #1532
(HwaHsia Library)

 

Periodical & Circulation Division

Position

Section Chief Executive Officer Clerk Officer Administrative Officer Administrative Officer Administrative Officer
Name Chin, Hsiao-ling Lu, Pei-Yu Chiu, Pei-Yuan Hsu, Chin-lian Cheng, Chia-chi Cheng, Chieh-ju Cheng, Wei-Ting
photo 07 08 09 10 11 12 13
Contact Information 02-2737-6187 02-2737-6198 02-2737- 6189
02-2737-6195
02-2730-1257
02-2737-6193
02-2730-1269
02-2737-6195
02-2737-6194

 

Information Systems Division

Position

Section Chief Administrative Assistant Administrative Officer Technical Officer Technical Officer Administrative Officer Administrative Officer
Name Chen, Kuan-Yu Lin, Jia-Rong Fan, Di-Yi Lin, Chih-Yi He, Pei-Yun Tseng , Yi-Hsuan Tsai ,yu-chen
photo 14 Lin,Jia-Rong 16 17 18 18 18
Contact Information 02-2730-1223
02-2737-6196
02-2737-6197
02-2737-6196
02-2737-6197
02-2730-3236
02-2737-6197
02-2737-6930
02-2737-6220 02-89415100 #1522
(HwaHsia Library)